#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Twitter: Most Popular Tweets India

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Twitter

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి कबीर परमेश्वर को शेखतकी द्वारा खूनी हाथी से मारने का व्यर्थ प्रयास शेखतकी ने ज़ुल्म गुजारे, बावन करी बदमाशी। खूनी हाथी आगे डाले, बांध जुड अविनाशी।। हाथी डरके भाग जासी, दुनिया गुण गाती है। Sant Rampal Ji Maharaj.

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo,#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo by sanju kumar dhiwar 🙋100% followback 📲,sanju kumar dhiwar 🙋100% followback 📲 on twitter tweets #కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి కబీర్ పరమేశ్వర్ ఎప్పుడైతే కలియుగం లో 600 సంవత్సరాల ముందు వచ్చినపుడు తత్కాలీన్ సుల్తాన్ సికందర్ లోదీ యొక్క పీర్ శెఖ్ తకీ ఈర్ష్యవశంతో వారిని చంపడానికి 52 ప్రయత్నాలు చేసారు. Sant Rampal Ji Maharaj.

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo,#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo by Prakashchandr ahirwar,Prakashchandr ahirwar on twitter tweets #కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Almighty God Kabir Saheb ji resurrected a dead boy flouting on a river in presence of a huge audience. Astonished by the miracle, people named the boy Kamaal. Sant Rampal Ji Maharaj.

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo,#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo by Chelaram,Chelaram on twitter tweets #కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo

ఒక సమయంలో డిల్లీ రాజు సికిందర్ లోది తన కర్మ రూపి పాపము అనగా అసాధ్య రోగం అయినటువంటి భయంకర జబ్బు ద్వారా కష్టపడుతూ వున్నారు దానిని కబీర్ పరమేశ్వరులు క్షణాల్లో మంచిగా చేసారు. #కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Sant Rampal Ji Maharaj.

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo,#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo by Radha Dashi,Radha Dashi on twitter tweets #కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Continuously for 12 hours, the soldiers hit cannonballs on Kabir Ji to kill Him but none could touch Him rather they all fall in different directions or got fused with the power of Almighty Kabir Sant Rampal Ji Maharaj.

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo,#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo by 𝐍𝐞𝐞𝐫𝐚𝐣 𝐘𝐚𝐝𝐮,𝐍𝐞𝐞𝐫𝐚𝐣 𝐘𝐚𝐝𝐮 on twitter tweets #కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo

*#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి కబీర్ సాహెబ్ గారు 600 సంవత్సరాల పూర్వం అనేక చమత్కారాలు మరియు అనేక లాబాలను తన బక్తులకు ఇచ్చారు. అజ్ఞాని గురువులు చెప్పేవారు మన కర్మ రూపి పాపములు ఎప్పుడూ సమాప్తం అవవు. *Sant Rampal Ji Maharaj*.

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo,#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo by Gyaneshwar Mishra,Gyaneshwar Mishra on twitter tweets #కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Sant Rampal Ji Maharaj.

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo,#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo by Sumitra Chetry,Sumitra Chetry on twitter tweets #కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo

Throwing Almighty God Kabir Ji In A Deep Weel. #కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Sant Rampal Ji Maharaj.

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo,#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo by Om Sahu 🏳️,Om Sahu 🏳️ on twitter tweets #కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo

Is Kabir Saheb True Almighty? The answer to this is Yes. He is the Supreme Almighty and all Holy Scriptures prove this fact. - Sant Rampal Ji Maharaj. #కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి.

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo,#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo by Arvind Yadav,Arvind Yadav on twitter tweets #కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Atharveda Kandam No. 4 Translation No. 1 Mantra 7 contains the standard of creation written by Kabir Parameshwar:🙏🌼 Must watch Sadhna(Spiritual Social Channel): 7:30 to 8:30 Sradha(MH ONE): 2:10 to 3:10 Sant Rampal Ji Maharaj.

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo,#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo by Susmita Singh,Susmita Singh on twitter tweets #కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి కబీర్ పరమేశ్వర గారు వారి తత్వజ్ఞానము ద్వారా 64 లక్షల శిష్యులు తయారై ఉండెను. కాశిలో ఒక శర్వానంద్ అనే మహర్షి వున్నారు. వారి తల్లి శ్రీమతి శారదా దేవి పాప కర్మ పలము ద్వారా దు:ఖితంగా ఉండెను. ఆవిడ కబీర్ పరమేశ్వరుల నుండి ఉపదేశం తీసుకొని వుండినది. ఆ రోజే కష్టము.

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo,#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo by Raviraj,Raviraj on twitter tweets #కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Sant Rampal Ji Maharaj.

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo,#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo by Prakriti Tyagi,Prakriti Tyagi on twitter tweets #కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి అథర్వేదం కాండం నం 4 అనువాదం నం 1 మంత్రం 7 లో కబీర్ పరమేశ్వర్ ద్వారా చేయబడిన సృష్టి రచన యొక్క ప్రమాణం ఉంది:- భక్తుల యొక్క నిజమైన భాగస్వామి సాధకుడిని సత్యలోకంకు తీసుకెల్లే సర్వ బ్రహ్మాండాలను రచించే వారు కాలుడి లాగా మోసం చేయనివారు తమరు కవీర్దేవులే..

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo,#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo by J Das,J Das on twitter tweets #కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి కబీర్ పరమేశ్వర గారు వారి తత్వజ్ఞానము ద్వారా 64 లక్షల శిష్యులు తయారై ఉండెను. కాశిలో ఒక శర్వానంద్ అనే మహర్షి వున్నారు. వారి తల్లి శ్రీమతి శారదా దేవి పాప కర్మ పలము ద్వారా దు:ఖితంగా ఉండెను. ఆవిడ కబీర్ పరమేశ్వరుల నుండి ఉపదేశం తీసుకొని వుండినది Sant Rampal Ji.

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo,#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo by Rakhi singh parihar,Rakhi singh parihar on twitter tweets #కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి పూర్ణ పరమేశ్వర్ కబీర్ గారు వారి వాణీలలో స్పష్టం చేశారు ఏమనంటే:- తీన్ దేవ్ కీ జొ కరతె భక్తి. ఉనకీ కదె న హోవె ముక్తి.. దేవి దేవతలు మనము చేసిన కర్మల ఫలమే ఇస్తారు మనము చేసిన కర్మలలో మార్పులు చేయలేరు Sant Rampal Ji Maharaj.

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo,#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo by Santoshkumar jena,Santoshkumar jena on twitter tweets #కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Sant Rampal Ji Maharaj.

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo,#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo by Mahi Sisodiya,Mahi Sisodiya on twitter tweets #కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి కబీర్ పరమేశ్వర్ ఎప్పుడైతే కలియుగం లో 600 సంవత్సరాల ముందు వచ్చినపుడు తత్కాలీన్ సుల్తాన్ సికందర్ లోదీ యొక్క పీర్ శెఖ్ తకీ ఈర్ష్యవశంతో వారిని చంపడానికి 52 ప్రయత్నాలు చేసారు. Sant Rampal Ji Maharaj.

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo,#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo by Mohril Chandra,Mohril Chandra on twitter tweets #కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి వర్తమానములో అనేక లాబాలు కబీర్ పరమేశ్వర్ గారి అవతార సంత్ రాంపాల్ మహారాజ్ గారితో ఉపదేశం తీసుకొని సత్బక్తి చేస్తున్న వారి సాదకులకు అవుతున్నాయి. కాన్సర్, ఎయిడ్స్ , టీభి లాంటి జబ్బు రోగాలు కుడా ఎటువంటి మందులు లేకుండా మంచిగా అవుతున్నాయి. Sant Rampal Ji Maharaj.

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo,#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo by Vinod Kumar,Vinod Kumar on twitter tweets #కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి ఋగ్వేదం మండలం 9 సూక్తం96 మంత్రం17 లో అన్నారు ఏమనంటే కవీర్దేవ్ శిశువు రూపం దారణ చేస్తారు. లీలలు చేస్తూ పెద్దగా అవుతారు. కవితల ద్వారా తత్వజ్ఞానం వివరణ చేసిన కారణంగా కవి యొక్క పేరును పొందుతారు అనగా వారిని ఋషులు, సంతులు వారిని కవి అంటారు, వాస్తవానికి వారు పూర్ణ.

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo,#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo by prempal singh,prempal singh on twitter tweets #కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి సంవత్సరాల పూర్వం అనేక చమత్కారాలు మరియు అనేక లాబాలను తన బక్తులకు ఇచ్చారు. కాని అజ్ఞాని గురువులు చెప్పేవారు మన కర్మ రూపి పాపములు ఎప్పుడూ సమాప్తం అవదు అని. sant rampal ji maharaj.

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo,#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo by Nirmala lama,Nirmala lama on twitter tweets #కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి సంవత్సరాల పూర్వం అనేక చమత్కారాలు మరియు అనేక లాబాలను తన బక్తులకు ఇచ్చారు. కాని అజ్ఞాని గురువులు చెప్పేవారు మన కర్మ రూపి పాపములు ఎప్పుడూ సమాప్తం అవదు అని.🌹🌹🌹.

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo,#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo by paramjeet Kaur,paramjeet Kaur on twitter tweets #కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి పరమేశ్వర్ కబీర్ సాహేబ్ గారు సంత్ గరీబ్ దాస్ గారికి 1727 లో సత్యలోకం నుండి వచ్చి కలిసారు. వారి తత్వజ్ఞానం చేసారు, నామం ఇచ్చారు మరియు సత్యలోకం యొక్క దర్శనం చేయించారు. సంత్ గరీబ్ దాస్ గారు వాణిలలో అన్నారు:- హమ్ సుల్తానీ నానక్ తారె, దాదూ కో ఉపదేశ్ దియా..

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo,#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo by Jag Prasad Kori,Jag Prasad Kori on twitter tweets #కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Sant Rampal Ji Maharaj.

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo,#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo by Rajesh Das,Rajesh Das on twitter tweets #కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి An Attempt to kill Using a pot Full of boiling oil Almighty Immortal God His name is KABIR DEV Visit us- Satlok Ashram YouTube Channel Sant Rampal Ji Maharaj.

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo,#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo by 🆂🅰🆈🅰,🆂🅰🆈🅰 on twitter tweets #కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo

*#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి*ఢిల్లీ చక్రవర్తి సికందర్ లోదికి నయం కాలేని అసాద్యమైన రోగం ఉండెను. సికందర్ చక్రవర్తి, రాజా వీర్ సింగ్ బఘేల్, కబీర్ సాహెబ్ శిష్యుడి ఆజ్ఞ మేరకు కబీర్ సాహెబ్ వద్దకు వెళ్ళారు. కబీర్ పరమేశ్వర్ ఆశీర్వాదం వల్లనే నయం కాలేని అసాధ్యమైన రోగంనయమైంది.*Sant Rampalji.

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo,#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo by Kamlesh Bansal,Kamlesh Bansal on twitter tweets #కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Efforts were made to get God Kabir Saheb killed 52 times but no harm was done to God because God Kabir Saheb is imperishable. Sant Rampal Ji Maharaj.

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo,#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo by Sunil dass 🌹🌹🙏🙏,Sunil dass 🌹🌹🙏🙏 on twitter tweets #కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి कबीर साहेब जी का शरीर पांच तत्व से नहीं बना है — कबीर, पांच तत्व का धड़ नहीं मेरा, जानूं ज्ञान अपारा। सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, सो है नाम हमारा।। Sant Rampal Ji Maharaj.

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo,#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo by Rani Banjare,Rani Banjare on twitter tweets #కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Efforts were made to get God Kabir Saheb killed 52 times but no harm was done to God because God Kabir Saheb is imperishable..

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo,#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo by Ranjit Mandal,Ranjit Mandal on twitter tweets #కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి ఋగ్వేదం మండలం 10 సూక్తం 161 మంత్ర 2 లో ప్రమాణం ఉంది పూర్ణ పరమాత్మ (కబీర్ గారు) సత్బక్తి చేసే తన సాధకులకు బయంకర రోగమును సమాప్తం చేయగలరు. ఒకవేళ ఆయుస్సు లేకపోయినప్పటికీ అతనిని స్వస్తపరచి వంద సంవత్సరాలకి పెంచుతారు. Sant Rampal Ji Maharaj.

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo,#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo by Dakesh Kumar,Dakesh Kumar on twitter tweets #కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి కబీర్ పరమేశ్వర్ ను 12 గంటలపాటు ఫిరంగి గుండ్లతో కాల్చి చంపే ప్రయత్నం ముస్లిం పీర్ షేక్ తకీ కుట్రతో,కబీర్ పరమేశ్వర్పై 12 గంటలపాటు నిరంతరంగా ఫిరంగి గుండ్లు పేల్చాడు, కానీ ఏ ఫిరంగి యొక్క ఒక్క గుండు కూడా కబీర్ పరమేశ్వర్ దగ్గరికి వెళ్లలేదు, Sant Rampal Ji Maharaj.

#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo,#కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo by Tijan Patel,Tijan Patel on twitter tweets #కబీర్_పరమాత్మ_అవినాశి Photo
India Twitter Trends Today
  • Chicago
  • #Chiranjeevi
  • Christensen
  • #Cobra
  • Crawley
  • #darlings