🕓

#TheXTour Video | Top Trending On Twitter Today

#TheXTour video on Twitter

The lioness is ready to roar again— 🦁🗣 On my way Mexico! 💋 #TheXTour.

#TheXTour video is one of the top 100 videos trending on twitter today.